Sleepvoetbemesting kan in 2019 doorgaan


In 2019 mag de sleepvoetbemester gewoon gebruikt worden, mits de mest verdund wordt met water. Het is vervolgens aan de boer om te bewijzen dat dit ook gebeurd is. Dit komt naar voren uit een brief van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer. CUMELA Nederland is blij dat eindelijk de duidelijkheid er is waarom gevraagd werd.

Het alternatief voor de sleepvoet in 2019 is het gebruik van de sleepvoet, met verdunning van water, zonder borging. Zo blijkt uit de brief van Schouten. Zij zegt daarin dat er twee alternatieven waren: de pulse trackbemester en het uitrijden van verdunde mest met de sleepvoet, maar dit moet dan wel technisch geborgd worden. Eerder werd bekend dat de pulse trackbemester helemaal niet gebouwd gaat worden, maar toch wordt de methode in de ministeriële regeling voor 2019 opgenomen.

Geen borging nodig
Ook de technische borging blijkt onhaalbaar in de weken die over zijn tot het nieuwe uitrijdseizoen voor mest begint. Het is de reden waarom ze nu af ziet van borging, omdat er onvoldoende tijd is om dat te regelen. “Gedurende 2019 en 2020 moet door de boer, bij controle, aannemelijk worden gemaakt dat hij bij de aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund.”

Het betekent dat er eindelijk duidelijkheid is voor de ongeveer 300 sleepslangcombinaties die er in de cumelasector in de schuur staan. Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie van CUMELA Nederland is daar blij mee. Ook in 2020 hoeven ze zich nog niet druk te maken over de borging, maar vanaf 1 januari 2021 moet dit wel degelijk geregeld zijn, aldus Schouten.

Handhavingsstrategie mest
De eerste reden om af te zien van de borging is tijdgebrek, maar als tweede reden noemt Schouten de Versterkte Handhavingsstrategie Mest. Daarin heeft de minister gezegd dat het streven is om per “1 januari 2021 alle mestaanwendapparatuur te voorzien van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring”. Door nu niet vast te houden aan de borging wil ze desinvesteringen voorkomen.

Schouten streeft er naar om in 2019 de technische eisen op te stellen, waar de controleapparatuur in het kader van de Versterkte Handhaving aan moet voldoen. Die eisen gaan vervolgens ook gelden voor de systemen die het verdund uitrijden van drijfmest en zuiveringsslib met de sleepvoetbemester borgen. “Beoogd wordt de eisen op te nemen in de regelgeving die per 1 januari 2021 van kracht wordt.”

Verkerk reageert hier positief op. “Het is goed dat er tijd wordt genomen om op een goede manier systemen van borging in te voeren. Bij een goede toepassing kunnen emissienormen nu toch worden gehaald.”